Sandarumo testas, tai tyrimas, kurio metu nustatomas pastato sandarumo lygis ir konkrečios nesandarios vietos. Nustatytas sandarumo lygis lyginamas su techniniuose standartuose nurodytomis normomis ir pateikiama detali ataskaita.
Pagrindinis techninis standartas, kuriame nurodytos normos STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”. Remiantis šiuo standartu C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasėspastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti, kad jų sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 sandarumo bandymosąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų lentelėje nurodytų oro apykaitos verčių.

NORMINĖS ORO APYKAITOS N50.N (1/H) VERTĖS ESANT 50 PA SLĖGIŲ SKIRTUMUI